palocius

palocius
×palõcius (l. pałac, brus. пaлaц) sm. (2) Krp, Ds; VlnE193, R, S.Dauk rūmai: Aš tau pirksiu margą dvarą, margą dvarą, didį palocėlį JD478. Kad sylingas šarvinykas sergt palocių savą, pakajuj yra turtai jo DP118. Jis nori, idant ... anie apstingi palociūs jo būtų papildyti MP234.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • paločius — ×palõčius sm. (2) K; SD61,239 žr. palocius: Pelė į palõčių įbėgo Jrk25. Gers vynelį aukštam paločiuje KlvD385. Rados tokia dyvna linksmybė bei šokimas ir rykavimas po visą paločių karaliaus BsPI76. Įvedė Petrą paločiun DP158 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • palociai — ×palõciai sm. pl. (2) Ut, Vv, Als žr. palocius: Jis pasistatė namus taip kaip palocius Smn. Nabašnyko Kosciuškos dar ligi šių dienų riogso palõciai Btr. Apgriuvę grapo palõciai Km. Vis viena kai palõciuos gyvena OZ39. Paliepiu, kad man… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atplaukti — 1 atplaũkti, ia (àtplaukia), àtplaukė intr. 1. K plaukiant priartėti: Atsitūpęs šeškas ant kranto upės, ežero, tvenkinio, kantriai laukia, kol atplauks žuvytė Blv. ║ atslinkti vandeniu: Jei pamatysi jūroje atplaukiant pieno putą, tai žinok,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • budavonė — ×budavõnė (l. budowanie) sf. (2) K 1. J statymas, statyba: Budavõnė labai lėtai eina, matyt, mažai darbinykų VšR. Jis eita prie budavõnei Pgg. Pabaigė budavonę namų savo Ch1Kar3,1. 2. R trobesys, troba: Ak, kas ta per budavõnė – kai palocius… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paliočius — ×paliõčius sm. (2) K žr. palocius: Žieminis paliõčius KII355 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paločiai — ×palõčiai sm. pl. (2) žr. palociai: Pastatyk man in valandą paločius, kad būt už karaliaus dailesni! BsMtII223. Bet Petras iš tolo jį sekė iki paločių vyriausiojo kunigo BbMr14,54 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papuikinti — papuĩkinti tr. 1. pagražinti, papuošti: Gal tas žiedas tik papuĩkintas Mžk. Nau[ja]s karalius ... papuĩkino savo palocius BM395. Kiek milų milelių, audeklų audeklėlių, visokiais raštais papuikintų rš. | refl.: Pasipuĩkinusi – vienais aksomais …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pastatyti — tr. K, Rtr, Š, KŽ; H157, H, R, MŽ, N, I, M, LL156, L 1. vertikaliai padėti, suteikti stovimą padėtį: Jis pastãtė kopėčias NdŽ. Stulpą pastatyti KI121. Kad jisai, rodos, galėtų, iš naujo liepą pakeltų, pastatytų ją ant seno kelmo V.Krėv. Pastatyk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ragana — rãgana sf. (1), raganà (3b) 1. SD146,71, CII1032, R203, Kos170, N, K, Rod mit. pikta burtininkė, kerėtoja: Ragana indeda žiedų rugių po pažaste ir in linkimus, ant piestos lekia ir sako: aukštai nešk, lengvai nuleisk J. Mėnesieno[je] liuob… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ruoštas — ruõštas sm. (2) NdŽ, KŽ, Grž žr. ruoša: 1. Didelis ruoštas tokion kelionėn išsiruošt Ds. 2. BŽ464 Visas ruõštas ant mano galvos, sprando J.Jabl. Buvo tiek ruõšto – negalėjau iš namų išeiti J.Jabl(Slč). Nekoks te palocius, ale vis dvaro… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”